Aktuality

středa
24. dubna
2013

napsal(a)
MO SOCDEM
Kroměříž

CVVM: ČSSD by volby vyhrála s velkým náskokem, podporuje ji 40% obyvatel

Stranické preference a volební model v dubnu 2013.

ÚČAST VE VOLBÁCH

Na otázku „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel  byste volit?“ odpovědělo kladně 59 % dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“ 30 % a „spíše ano“ 29 %), 34 % záporně („spíše ne“ 11 %, „rozhodně ne“ 23 %). Zbytek dotázaných (7 %) zvolil odpověď „neví“. Ze získaných dat tedy vyplývá, že deklarovaná volební účast je v současné době poněkud nižší než reálná účast v posledních parlamentních volbách v květnu 2010 (62,6 %).

AKTUÁLNÍ STRANICKÉ PREFERENCE 

Všem dotázaným s volebním právem, kteří účast ve volbách nevyloučili (tj. kromě těch, kteří odpověděli, že se voleb „rozhodně“ nezúčastní), byla položena otevřená otázka (bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny.∗
Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v grafu 1.

Stranické preference představují aktuální rozložení sympatií k politickým stranám v celé společnosti a nelze je zaměňovat s předpovědí reálného volebního chování, resp. volební prognózou. Při interpretaci stranických preferencí je nutno brát zřetel na to, že do souboru je zahrnuta i přibližně třetina populace, která k žádné straně neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb (viz graf 1).

Volební model vychází z aktuálních stranických preferencí a simuluje reálné rozvržení voličských hlasů v hypotetických volbách (viz graf 2). Do souboru (N=543) jsou zařazeni pouze ti dotázaní, kteří deklarovali volbu nějaké strany a zároveň uvedli, že by se voleb zúčastnili (tj. v dotazu na volební účast zvolili varianty „rozhodně ano“ a „spíše ano“). Volební model tedy nezahrnuje respondenty, kteří se voleb nechtějí zúčastnit nebo nevědí, zda se jich zúčastní (varianty „spíše ne“, „rozhodně ne“ a „neví“).

převzato ze: www.cssd.cz

zdroj: http://cvvm.soc.cas.cz