Aktuality

úterý
7. října
2014
Ing. Jan Slanina

napsal(a)
Ing. Jan
Slanina

Rozvojem Kroměříže ke kvalitnímu životu

(I k vyrovnanému rozpočtu!)

Město Kroměříž má výjimečné místo mezi ostatními městy regionu svoji ideální polohou, udržovanou moderní i historickou architekturou, svým historickým jádrem, památkovou rezervací barokním zámkem s historickými zahradami.  Svým místem na seznamu památek UNESCO.

V novém volebním  období  je třeba ctít a zhodnocovat historický význam města, současně však také dbát o to aby bylo město i nadále přátelské ke svým občanům, uctivé k seniorům, vstřícné k podnikatelům, zajímavé pro mladé jak nabídkou pracovních příležitostí, tak i nabídkou kulturních a sportovních aktivit.  Plnění těchto cílů je pro nás velkou výzvou.

Nové zastupitelstvo města, které si jeho občané zvolí na podzim, jej převezme s menším dluhem, než jaký byl před čtyřmi lety a to je třeba ocenit. Vyrovnaný a přebytkový rozpočet musí zůstat v novém volebním období také naším cílem. Musí k tomu vést ale takové kroky, které neohrozí přirozený rozvoj města, údržbu a investice do veřejné infrastruktury. Neohrozí ochranu obytného i životního prostředí, dědictví našich předků.

K tomuto cíli povede především hospodárnost v nakládání s majetkem města, péče o zaměstnance a jejich pracovní podmínky, úspora energií, úsporné nakládání s materiálem a svěřenými prostředky. Prostě snižování provozních nákladů města, městského úřadu i městem řízených či spravovaných organizací.

S těmito starostmi je spojena i starost o spoluobčany dotčené chudobou, věkem, nebo nemocí. Město musí být připraveno k podání pomocné ruky. K hledání a nacházení řešení každé nepříznivé individuální životní situace. Očekávat ale bude aktivní spolupráci a zodpovědné chování těch, kterým pomoc nabídne. Kroměříž k tomu má dostatek architektonicky a funkčně zvládnutých objektů zaměřených na solidaritu a sociální služby.

Z pohledu věkového složení, má město vedle vynikající rezortní skladby středních, a dvou vysokých škol s bakalářským studiem, také poměrně velkou kapacitu sociálního zázemí pro seniory.

Mezi těmito dvěma demografickými póly stojí produkční část obyvatel města. Po ztrátě pracovních míst- v posledních dvaceti letech- v zemědělství, lehkém a zpracovatelském průmyslu, je za zásadní problém obecně považována absence pracovních příležitostí a podnikatelských aktivit ve výrobním sektoru, stavebnictví i tradičním zemědělství. Tento dluh bude třeba napravit.

Jaké nabízíme řešení toho, co bylo uvedeno?

Historické prostředí památkové rezervace stabilizovat regulačním plánem, který je povinný pro město zapsané mezi památky UNESCO

Zpracovat nový územní plán, který kromě jiného nabídne rozvojové plochy pro investory a vymezí možnosti pro podnikání.

Jmenovat do funkce městského architekta zkušeného architekta/architektku, ochotného se dlouhodobě věnovat komplikované městské problematice v architektuře, urbanismu a památkové rezervaci.

Projednat a sestavit klastr (společenství podnikatelské sféry, škol a města) zaměřený na vytvoření podnikatelských příležitostí při rozvoji města, podpoře nových myšlenek v podnikání v místě a v regionu. Využít k tomu volné prostory v objektech v majetku města. 

Pravidelná obnova a údržba památek, pokračování v započaté investici do Květné a Podzámecké zahrady, investice do protipovodňové ochrany, rekreačního Baťova kanálu s doprovodnou veřejnou infrastrukturou, propojení vzdělávacích programů kroměřížských i spolupracujících vysokých škol s potřebami a cíli města.

To všechno může vytvářet nová pracovní místa, podpořit cestovní ruch a hlavně podporovat sebevědomí našich pracovitých občanů. 

7. 10. 2014

Ing. Jan Slanina