Volby

2018 Volby do obecních zastupitelstev

5. a 6. října 2018 budete rozhodovat o novém vedení města Kroměříže. O vaši volební přízeň se budeme ucházet i my z ČSSD. Co pro vás chceme udělat během dalších čtyř let? Podívejte se na náš plán.

VOLEBNÍ PROGRAM

Kandidátka

Úspěchy

2014 Volby do obecních zastupitelstev

Volební program

JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE A PŘEDSTAVY DO BUDOUCNA?

V řízení radnice:

 • veřejně kontrolovatelnou činnost zastupitelstva formou písemné garance programových priorit. Pokračovat v hledání úspor v chodu úřadu a příspěvkových organizací města, včetně nezávislého personálního auditu, elektronických aukcích ve výběrových řízeních;
 • kvalitní a včasnou informovanost s možností odezvy od občanů prostřednictvím internetových stránek města, webového diskuzního fóra, sms zpravodajství i vlastních tiskovin. V případě konkrétních projektů a koncepčních záležitostí města počítáme s jejich veřejnými projednáními. Chceme pokračovat i v tradici pravidelných tiskových konferencí po jednání zastupitelstva a spolupráce s novinářskou obcí;
 • podporovat činnost osadních výborů v místních částech města;
 • využívat zkušenosti partnerských měst, evropských sítí a organizací. Aktivně sledovat evropské zkušenosti a trendy.

Ve financích města:

 • pokračovat v dalším postupném efektivním snižování zadlužení města (naším cílem je snížení o dalších 60-90 milionů Kč do roku 2014);
 • pro financování městských investic maximálně využít možností evropských fondů. Proto budeme také podporovat činnost městské organizace Kroměřížské rozvojové kanceláře o.p.s. (tzv. KROK). Její volné kapacity pro zpracování žádostí nabídnout i dalším neziskovým organizacím podnikatelům ve městě a pomoci tak jejich vícezdrojovému financování;
 • zachovat transparentní systém městských dotací na podporu veřejně prospěšných činností a organizací ve městě zavedený v uplynulém volebním období;
 • zostřit dohled nad financováním městských zakázek, více s veřejností konzultovat jejich potřebnost.

V územním rozvoji:

 • postupovat důsledně v souladu se schválenými dlouhodobými záměry a strategickými rozvojovými dokumenty města;
 • územní plán neměnit dodatečně účelovými změnami na základě žádosti různých investorů. Zahájit přípravu zpracování regulačního plánu městské památkové rezervace;
 • v případě prací na novém územním plánu města zařadit do ploch pro stavby jen území, která lze reálně ochránit proti povodním, sesuvům půdy atd;
 • zachovat důležitou funkci městského architekta;
 • dosáhnout zrušení záměru stavby kanálu Odra-Dunaj-Labe. Jsme pro rozvoj šetrné rekreační vodní plavby na řece Moravě (nikoliv pro vodní skútry).

Pro životní prostředí:

 • všemi zákonnými prostředky bránit město proti záměru rekultivace vážanské cihelny materiálem OTOSAN či jeho variantami. TRVÁME na platném povolení zavážení tohoto prostoru pouze kamením, hlušinou a zeminou;
 • vyřešit ve spolupráci se státem problém odtoku vody z Wolfova splávku do řeky Moravy a zajistit tak účinnou protipovodňovou ochranu Horních Zahrad, stávající průmyslové zóny a Dolních Zahrad;
 • ve spolupráci s Pozemkovým úřadem zahájit práce na vybudování hráze v okolí Bílan, jež bude zároveň tvořit protipovodňovou ochranu a prvek ekologické stability v území;
 • zalesnit postupně prostor bývalé skládky odpadu Vážany a Zachar jako prostředku ochrany proti prašnosti v těchto částech města;
 • pokračovat ve výsadbě a obnově uličních stromořadí;
 • bránit plíživému úbytku zelených ploch na veřejných prostranstvích ve městě. Městská zeleň je pro nás hodnotou, která stojí výš než dílčí zájmy jednotlivců.

V dopravě:

 • zahájit investiční přípravu realizace druhého městského silničního mostu přes řeku Moravu;
 • zachovat systém městské hromadné dopravy, jako ekologickou alternativu osobní automobilové dopravy, dotovaný z provozu parkovacích automatů v centru města;
 • ve spolupráci se Zlínským krajem zavést Integrovaný dopravní systém KORIS ke zlepšení informovanosti cestujících o možnostech kombinování různých druhů hromadné dopravy v regionu;
 • pokračovat v rekonstrukcích a bezbariérových úpravách chodníků na sídlištích podle schváleného Integrovaného plánu rozvoje zóny Jihovýchod;
 • umožnit bezpečný průjezd cyklistů ve smíšeném prostoru pro chodce a cyklisty na silničním mostu přes Moravu.

V sociální oblasti a bydlení:

 • zachovat provoz všech zařízení sociálních služeb ve městě;
 • zachovat provoz domovů pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením, jež jsou ve vlastnictví města;
 • využít evropských dotací pro obnovu bytových domů a veřejných prostranství na sídlištích. Pro realizaci tohoto programu – Integrovaného plánu rozvoje zóny Jihovýchod – Slovan, Bělidla, Oskol, Zachar - získalo město dotaci v celkové výši 230 mil. Kč do roku 2013;
 • transparentním způsobem podporovat prostřednictvím městského dotačního systému neziskové organizace poskytující sociální služby (Pečovatelská služba, Oblastní charita, organizace zdravotně postižených občanů, aj.);
 • městem vlastněný bytový fond je určen pro vymezené skupiny obyvatel – seniory, zdravotně handicapované, nízkopříjmové skupiny. Případy zneužívání této pomoci (neplatiči, opakované narušování veřejného pořádku, ničení majetku) důsledně postihovat v rámci zákonných možností;
 • získat dotace pro výstavbu domu pro mladé rodiny s regulovaným nájmem – startovací byty.

Pro bezpečnost občanů:

 • vytvořit společný systém pěších hlídek Městské policie a Policie ČR na problematických místech;
 • rozšířit kamerový systém do lokalit Bezručova parku a Hanáckého náměstí;
 • revidovat pořízené technické prostředky Městské policie a kontrolovat jejich efektivní využití;
 • doplnit vybavení dobrovolných hasičů i o technické prostředky používané při živelných pohromách, zejména o vysokovýkonné čerpací zařízení;
 • podporovat osvětové a preventivní programy, jak pro mládež, tak pro seniory (Signál v tísni, bezpečnostní prvky do domácností);
 • přijmout obecně závaznou vyhlášku o regulaci veřejných hudebních produkcí.

Ve školství:

 • zachovat počet mateřských škol a ve spolupráci s Kroměřížskou nemocnicí a.s. otevřít další oddělení s delší pracovní dobou pro děti, jejichž maminky pracují ve směnném provozu. Zvýšíme tak kapacitu předškolních zařízení ve městě, aby rodiče neměli problém s umístěním dětí do MŠ;
 • zachovat stejný počet základních škol, u kterých je zřizovatelem město. V případě úbytku žáků využít volné prostory pro specializované učebny;
 • podporovat mimoškolní aktivity a spolupráci s partnerskými školami v zahraničí;
 • dokončit rekonstrukci a modernizaci školních hřišť v každé škole a zajistit jejich maximální a snadno dostupné využití mimo vyučování pro veřejnost, zejména v době prázdnin;
 • spolupracovat se středními školami ve městě a jejich zřizovateli. Chceme kvalitní střední školy s dobrými podmínkami pro svou činnost, které svými aktivitami obohacují život města;
 • podporovat vzájemně výhodnou spolupráci s pobočkami vysokých škol na území města.

V kultuře:

 • zaměřit činnost Domu kultury tak, aby se stal hlavním koordinátorem kulturního dění ve městě, včetně informovanosti o kulturních akcích;
 • podporovat koordinaci a spolupráci pořadatelů kulturních a společenských akcí, aby nedocházelo k jejich duplicitě;
 • podporovat tradiční činnosti Knihovny Kroměřížska, ale i projekty osvěty a vzdělávání – např. Univerzita III. věku;
 • provést modernizaci kina Nadsklepí s možností 3D promítání a možným využitím pro hudební produkce;
 • podporovat rozvoj ochotnického divadla a menšinových žánrů. Pro tyto aktivity využívat klub Starý pivovar a nový prostor na Hanáckém náměstí.

V cestovním ruchu:

 • úzce spolupracovat s Národním památkovým ústavem při realizaci projektu Národního centra zahradní kultury. Zámek a zahrady považujeme za klenot města a jeho nedílnou součást;
 • navázat spolupráci s Czechtourismem, pokračovat v úzké spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy při propagaci města;
 • dotačními programy města podpořit oživení kulturní nabídky v letních prázdninových měsících pro rozvoj cestovního ruchu;
 • zlepšit kontakty s místními poskytovateli služeb v cestovním ruchu, zahájit pravidelná setkání s vedením města;
 • zřídit městské informační centrum poskytující kvalitní informace občanům i návštěvníkům města;
 • dokončit realizaci městského orientačního značení a nových informačních ploch ve městě.

Pro sport a volný čas:

 • pokračovat v nápravě dlouhodobě zanedbaného stavu sportovišť ve městě;
 • prioritně zajistit dotační finanční prostředky pro rekonstrukci zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu. Zefektivnit jejich provoz;
 • zachovat provoz koupaliště Bajda a pokračovat v úsilí o získání pozemků od státu, blokovaných nedokončenou restitucí církevního majetku, což je nezbytná podmínka pro rekonstrukci tohoto areálu, případně výstavby nového venkovního bazénu;
 • zahájit jednání s novým vlastníkem sportovního areálu Haná o jeho rekonstrukci a využití pro veřejnost;
 • zachovat transparentní systém městských dotací pro podporu sportovních organizací na provoz sportovišť i vlastní činnost.

Kandidátka

Úspěchy

2014 Volby do Evropského parlamentu

Kandidátka

Úspěchy

2010 Volby do Senátu Parlamentu ČR

Kandidátka

Úspěchy

2010 Volby do obecních zastupitelstev

Volební program

Kandidátka

Úspěchy